Regulamin konkursu [ENG BELOW]

@Cubbylab pod nazwą “HUGE GIVEAWAY”

§1 Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zgodnie z którymi odbywa się konkurs “HUGE GIVEAWAY” (dalej jako: „Konkurs”).
 1. Organizatorem konkursu jest Maciej Kraus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CUBBY Maciej Kraus z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Mieszka I 73a/5 35-303 Rzeszów, posiadający NIP 5170407826, REGON 386488755 (dalej jako: „Organizator”). 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/@cubbylab/
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadania Konkursowe polegające na: obserwowaniu profilu @cubbylab na Instagramie, polubieniu posta konkursowego oraz skomentowaniu posta konkursowego wraz z oznaczeniem 2 znajomych i napisaniem swojego rozmiaru. (dalej: Zadania Konkursowe).
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz pod warunkiem oznaczenia innych osób w komentarzu.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator
 6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 7. Udział w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 

§2 Uczestnictwo w Konkursie  

  

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 2. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 3. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
 5. wykona Zadanie Konkursowe.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby im najbliższe. Przez „pracownika” lub „współpracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, itd.), zstępnych (dzieci, wnuki, itd.), rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione. 
 7. Celem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest zaobserwowanie profilu https://www.instagram.com/@cubbylab/
 8. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc.
 

§3 Odpowiedzialność Organizatora  

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 5. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 6. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 7. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 8. naruszają regulamin serwisu Instagram.
 9. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 

§4 Zgłoszenie konkursowe  

 1. Zgłoszeniem konkursowym jest wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika.
 2. W dniu 10.04.2024 pojawi się post promujący działalność Organizatora, pod którym możliwe jest wykonanie Zadania Konkursowego. Post konkursowy będzie szczególnie oznaczony.
 3. Dodatkowe wymogi stawiane pracom konkursowym:
  • zgłoszenie konkursowe nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach;
  • zgłoszenie konkursowe musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestników biorących udział w Konkursie.
 4. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego treści.
 5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą w terminach 10.04-17.04.2024 do godziny 17:30. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 

§5 Wyłonienie laureatów Konkursu  

  

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe.
 2. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17.04.2024r. do godziny 18:30.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w opisie postu konkursowego „HUGE GIVEAWAY”. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

 

§6 Nagrody  

  

 1. W związku z organizacją Konkursu ustanawia się nagrody.
 2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

1 miejsce – 5x Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 500 PLN | 116 EUR | 126 USD

2 miejsce – 3x Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher o wartości 350 PLN | 81 EUR | 88 USD

3 miejsce – 2x  Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher o wartości 300 PLN |70 EUR | 75 USD

4 miejsce – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 250 PLN | 58 EUR | 63 USD

5 miejsce – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 150 PLN | 35 EUR | 38 USD

6 miejsce – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie

7 miejsce – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie

 1. Fundatorem Nagród jest Organizator. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 2. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 3. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz, Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 

§7 Zasady przyznawania nagród  

  

 1. Decyzja co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród przez Komisję jest co do zasady ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona praca nie spełnia wymogów konkursowych lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
  • wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
  • odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu
   i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;
  • podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie;
  • w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1062, ze zm.).
 2. Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród określonych Regulaminem jest niezbywalne.
 3. W przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją Uczestnik następny
  w kolejności.
 

§8 Wydanie nagród  

  

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres [email protected] informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego.
 2. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 4. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.  

  

§9 Przetwarzanie danych osobowych  

  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Maciej Kraus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CUBBY Maciej Kraus z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Mieszka I 73a/5 35-303 Rzeszówposiadający NIP 5170407826, REGON 386488755
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez udział w konkursie i przesłanie danych adresowych w celu rejestracji zgłoszenia w konkursie oraz wysyłki nagród.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej ([email protected]).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz wysyłki Nagród, za wyjątkiem komentarza pod postem konkursowym, który może zostać usunięty tylko przez jego autora.
 5. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością wysłania nagród.
 8. W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

§10 Reklamacje

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: HUGE GIVEAWAY CUBBY na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora CUBBY Maciej Kraus: ul. Mieszka I 73a/5, 35-303 Rzeszów związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§11 Postanowienia końcowe

  

 1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym Instagram oraz stronie internetowej Organizatora.
 7. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora i powołanej przez niego Komisji.

[ENG]

§1 General provisions

 1. These regulations (hereinafter: “Regulations“) define the conditions under which the “HUGE GIVEAWAY” contest (hereinafter: “Contest“) takes place.
 2. The organizer of the Contest is Maciej Kraus, running his business under the name CUBBY Maciej Kraus with registered office in Rzeszow, at Mieszka I 73a/5 35-303 Rzeszow, having NIP 5170407826, REGON 386488755(hereinafter referred to as the “Organizer“).
 3. The contest will be conducted via the Instagram social network at: https://www.instagram.com/@cubbylab/
 4. In order to participate in the Contest, during its duration, the Participant will perform Contest Tasks consisting in: observing @cubbylab’s profile on Instagram, liking the Contest post and commenting on the Contest post along with tagging 2 friends and writing their size. (hereinafter: Contest Tasks).
 5. A participant can take part in the Contest more than 1 (in words: one) time under the condition of marking other people in the comment.
 6. The founder of the prizes in the Contest is the Organizer
 7. The Organizer is the administrator of the personal data provided by the Contest Entrants.
 8. Participation in the Contest is free of charge, the Organizer will not reimburse any costs that the Participant might incur in connection with participation in the Contest.
 9. The Organizer reserves the right to change the provisions of these Regulations in the event of a change in applicable laws or for other reasons beyond the Organizer’s control, including force majeure.
 10. This Contest is in no way organized, sponsored, conducted or endorsed by or associated with the Instagram service.
 11. The entity solely responsible for the conduct of the Contest is the Organizer, and Participants agree to indemnify the Instagram service from any liability that may arise in connection with the organization of the Contest.

§2 Participation in the Contest

 1. The Contest may be participated in by a natural person (consumer as defined by Article 22 of the Civil Code), hereinafter referred to as Participant, who:
  (a) has read and accepted these Regulations and consented to the processing of his/her personal data for the purpose of the Contest by applying for participation in the Contest;
  b) is at least 18 years old and has full legal capacity;
  c) has a public account (profile) on Instagram,
  d) will perform the Contest Task.
 2. Participants of the Contest cannot be employees and associates of the Organizer and their immediate family members. By “employee” or “associate” is understood a person employed under any legal title, including employment relationship or civil law contract. Immediate relatives shall be understood as spouse, ascendants (parents, grandparents, etc.), descendants (children, grandchildren, etc.), siblings, spouses of siblings and adoptees.
  In order to participate in the contest, it is necessary to observe the profile https://www.instagram.com/@cubbylab/.
  4. The right to participate in the Contest, as well as the rights and obligations associated with it, including the right to claim the prize, cannot be transferred to other persons and entities.
  The Contest is not created, administered, supported or sponsored by Instagram. Instagram is a trademark registered by Meta, Inc.

§3 Responsibility of the Organizer

 1. The Organizer shall not be liable for the accuracy and truthfulness of the data of the Contest Participants, including the inability to provide prizes for reasons attributable to the Participant.
 2. The Organizer declares that it does not control or monitor the content posted by Participants in terms of reliability and truthfulness, subject to actions related to the removal of violations of the Regulations or generally applicable laws.
 3. The Organizer is not responsible for any disruption in the operation of data communications links, servers, interfaces, browsers and the Facebook platform.
 4. The Organizer reserves the right to remove and not include in the Contest the completed Contest Tasks whose authors:

(a) do not act on their own behalf, but through third parties,

 1. b) act from fictitious accounts/profiles on Instagram;
 2. c) create fictitious accounts/profiles on Instagram;
 3. d) violate the rules of Instagram.
 4. e) have used in the Contest Task a word commonly considered offensive, pornographic content, content that promotes racial, ethnic and religious hatred or discriminates against social groups, violated the personal rights of third parties or entities or the Organizer.

§4 Competition Application

 1. The Contest Application is the execution of the Contest Task by the Participant.
 2. on 10.04.2024 there will be a post promoting the activity of the Organizer, under which it is possible to perform the Contest Task. The Contest post will be particularly marked.
 3. additional requirements for the Contest entries:

1) the Contest entry must not have been previously published or awarded in other contests;

2) the Contest entry must be exclusively the original work of the Participants taking part in the Contest.

(4) Contest submission is tantamount to familiarization with the Regulations and acceptance of its contents.

(5) Competition entries will be accepted between 10.04-17.04.2024  Entries delivered after this date will not be considered.

§5 Selection of the winners of the Contest

 1. The winners will be selected from among the participants who have correctly completed the Contest Task.
 2. In order to ensure the proper conduct of the Contest, the Organizer will appoint a two-person Committee, hereinafter referred to as the Contest Committee. The tasks of the Contest Committee shall include overseeing the proper conduct of the Contest, making decisions in all matters relating to the Contest, including the interpretation of the provisions of these Regulations. The decisions of the Commission are final, which does not deprive the Entrant of the right to pursue claims under generally applicable laws.
 3. The Competition will be resolved by 17.04.2024r. by 18:30.

Winners of the Contest will be informed about obtaining the Prize by posting a list of Winners indicating their profile names (accounts) in the description of the Contest post “HUGE GIVEAWAY” and on Instagram Stories of the profile @CUBBYLAB. Information about winning the Contest will be sent to the Winners in a private message on Instagram

§6 Prizes

 1. Prizes shall be established in connection with the organization of the Contest.
 2. The Competition provides for the following prizes:

1st place – 5x Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 500 PLN | 116 EUR | 126 USD.

2nd place – 3x Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher worth 350 PLN | 81 EUR | 88 USD

3rd place – 2x Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher worth 300 PLN | 70 EUR | 75 USD

4th place – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 250 PLN | 58 EUR | 63 USD

5th place – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie + voucher 150 PLN | 35 EUR | 38 USD

6th place – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie

7th place – Boxy Ultra Heavyweight Hoodie

 1. The Organizer is the founder of the Prizes. The Participant shall not be entitled to claim conversion of the Prize into a cash prize.
 2. The Winner has the opportunity to waive the right to the Prize awarded to him/her by submitting to the Organizer an appropriate statement in writing.
 3. The Prize can be received in the Contest only 1 (in words: one) time, the Prize will be sent to the Participant at the expense of the Organizer.

§7 Principles of awarding prizes

 1. The decision as to the determination of the Winners and the awarding of prizes by the Committee is, in principle, final and not subject to appeal. In the event that the Organizer receives information, after or before the awarding of the prize indicated in these Regulations, that the awarded work does not meet the requirements of the contest or that the law or the provisions of these Regulations have been violated in any way, the Organizer shall have the right to:

1) withhold the transfer or realization of the prize until the doubts are clarified;

2) refuse to transfer or realize the prize by a given Contest Participant 

and transfer it to another Participant;

3) decide not to award the prize in the Contest;

4) in the case of prizes already awarded – to take back the awarded prize. In such case, the relevant provisions of the Act of April 23, 1964 will apply. – Civil Code (Journal of Laws 2020, item 1740, as amended) and the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 2021, item 1062, as amended).

 1. The right of the winner of the Contest to claim the transfer or realization of any of the prizes specified in the Regulations is non-transferable.
 2. In the event of resignation from receiving the Grand Prize, it shall be given to the next Participant in order.

§8 Release of Prizes

 1. In order to receive the Prize, the Winner must provide the Organizer, within 14 days from the date of the Organizer’s dispatch, by e-mail to [email protected], with the information necessary to transfer the Prize, including in particular: name, surname, e-mail address and mailing address.
 2. In the event that the Winner fails to provide the data necessary for the transfer of the Prize within the time limit and in accordance with the rules set forth in paragraph 7 above, the Selection Committee will select the next Participant to receive the Prize.
 3. The Organizer shall not be liable for failure to transfer the Prize to the Participant if the failure to transfer the Prize resulted solely from the Participant’s failure to provide the data required for delivery of the Prize or providing incorrect or inconsistent data.
 4. Each Prize shall be sent once by the Organizer to the address indicated by the Winner within 7 days from the date of sending by the Winner in response to the information notifying about the awarded Prize all data enabling the dispatch of the Prize. 

§9 Processing of personal data

 1. The Administrator of the Participants’ personal data is Maciej Kraus, who conducts business activity under the name CUBBY Maciej Kraus with registered office in Rzeszów, at Mieszka I 73a/5 35-303 Rzeszów, Poland, holding NIP 5170407826, REGON 386488755.
 2. Your personal data will be processed on the basis of your consent given by participating in the contest and sending your address data for the purpose of registration of your entry in the contest and dispatch of prizes.
 3. In matters related to your data, please contact the Data Protection Officer. Contact is possible via snail mail or e-mail ([email protected]).
 4. Your personal data will be stored until the end of the Contest and shipment of Prizes, with the exception of the comment under the contest post, which can only be deleted by its author.
 5. To the extent provided by the RODO and subject to the limitations indicated therein, you have the right to access the content of your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data portability and the right to withdraw your consent at any time.
 6. You have the right to lodge a complaint to the President of the Data Protection Authority at the address: Stawki 2 Street, 00-193 Warsaw, if you consider that the processing of personal data concerning you violates the provisions on personal data protection.
 7. The provision of personal data by you is voluntary, nevertheless it is also a condition for participation in this contest. Refusal to provide data or withdrawal of consent will result in refusal to register your entry in the contest or in the inability to send prizes.
  8. In the event of cancellation of the prize, your personal data will be immediately deleted.
  9. The data provided by you will not be subject to automated decision-making, including profiling.

§10 Complaints

 1. The Participants of the Contest have the right to lodge a written complaint with the annotation “Complaint: HUGE GIVEAWAY CUBBY” to the e-mail address [email protected]or to the correspondence address of the Organizer CUBBY Maciej Kraus Mieszka I 73a/5 35-303 Rzeszów,related to the course of the Contest during its duration, as well as immediately after the end of the Contest.
 2. The letter containing the complaint should indicate the name and surname of the Participant and the correspondence address to which a reply to the complaint will be sent.
 3. The Organizer shall respond to the complaint within 14 days to the Participant by registered mail sent to the address provided in the letter containing the complaint.

Negative consideration of the Participant’s complaint by the Organizer does not exclude the Participant’s right to pursue claims to which he/she is entitled under generally applicable laws, including through court proceedings.

§11 Final Provisions

 1. Participant’s participation in the Contest implies acceptance of the Contest rules contained in these Regulations.
 2. The Contest is not a promotional lottery within the meaning of Art. 2 sec. 1 item. 9 of the Act on Games and Betting of 29.07.1992 (Journal of Laws of 2004, No. 4, item 27, as amended) and is not subject to the rules contained in the aforementioned Act and its implementing regulations.
 3. The Regulations are the only document defining the rules of the Contest. Advertising materials are for promotional and informational purposes only.
 4. Any disputes that may arise in connection with the execution of the Contest will be resolved by the court having jurisdiction over the Organizer.
 5. In matters not regulated by the Regulations, the provisions of the Civil Code in force in the Republic of Poland shall apply accordingly.
 6. The Organizer reserves the right to change the provisions of the Regulations. The change of the Regulations requires publishing and informing the Participants about the changes made by the Organizer. Changes can be made only for the reason of adjusting the Regulations to the norms of the applicable law. Information about the changes will be posted on the Instagram social network and the Organizer’s website.
 7. The final interpretation of the provisions of the content of the Rules of the Contest shall rest with the Organizer and the Commission appointed by him.