Regulamin sklepu internetowego „cubbystores.com”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym
dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – https://cubbystores.com/
2. Sprzedawca – Maciej Kraus, CUBBY Maciej Kraus, NIP: 5170407826, REGON:
386488755, 35-322, Numer telefonu: +48 572 284 761
3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
przez to następujące dane:
a) siedzibę: Rzeszów, Wyżynna 11, woj. Podkarpackie
b) adres mailowy: [email protected]
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
internetowego tj. odzież.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w
chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania
Towaru oraz dane Klienta.
9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający
warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie
internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz
ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”
Sklepu internetowego.
2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie
Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami
w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony
danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Kraus, CUBBY Maciej Kraus,
NIP: 5170407826, 35-322 Rzeszów, Wyżynna 11, woj. Podkarpackie, Numer telefonu: +48
572 284 761 Adres poczty elektronicznej: [email protected]
5. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
sprzedawcę;
c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska
oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji
niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
6. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
ustawy.
7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być
przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź
niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
9. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
10. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez
Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych
krajach.
11. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone
na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące
Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
12. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu,
który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie
przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
13. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca
zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi
jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym
brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale
stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
14. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art.
558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
15.Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a
konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
16. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
• niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
• rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
• roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem
reklamacji konsumenta;
• prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
17. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących
niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
18. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul
abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do
jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul
abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul
abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
19. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych Art. 62 W ustawie z dnia 31
lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
(Dz.U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:
20. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie
stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
21. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed
dniem 1 stycznia 2021 r.
22. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli
korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z
pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza
zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest
dobrowolne.
2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana
jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza
oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim
przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do
sieci internetowej.
4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu
zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna
do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia
zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od
zawarcia umowy.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał
umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką
zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia
internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji
zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy
płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych
właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty
(określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
rabatów (o ile dotyczy).
5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/
promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone
w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych
promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia –
każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc
od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia
(kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez
Klienta środka transportu.
3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost sp. z o. o. lub w
inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi
kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów
wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów
ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek
bankowy o następującym numerze: 76187010452078106749280001
2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub
przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych PayU.
3. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje
zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy
kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§8 Rękojmia

1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na
koszt Sprzedawcy.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec
Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,
posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru
konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie
na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W
szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c)nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d)została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
skuteczności reklamacji.
4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po
ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby
Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
pozwalają.
5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w
zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i
uznaniem go za uzasadnione.
6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
wymiany Towaru na nowy.

§9 Odstąpienie

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły
sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z
niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
na adres Sprzedawcy.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
art. 34 Prawa konsumenckiego.
12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić
Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli
sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Postępowanie reklamacyjne

1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i
nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze
wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany
nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go
Klientowi miał posiadać.
2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny
od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa
wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/
DVD, odpowiadając na reklamację.)”
4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
działalności sklepu.
2. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ
władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony
K o n k u r e n c j i i K o n s u m e n t ó w : w w w. u o k i k . g o v . p l /
spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/
sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony
internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online
dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i
przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących
zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj
Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.
§13 Postanowienia końcowe
1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez
konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
• osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
• dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
• osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony
przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą
odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr
22 poz. 271 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013
poz. 1422);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49
poz. 508 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006
Nr 90 poz. 631 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiana kursu walut,
d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich
zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o
zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W
przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego
jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii
Prawnej LEGATO.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2020
Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży
Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z
własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na
czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się
więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelarialegato.
pl/